Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một trong những biểu hiện của vai trò quyết định nhất của cách mạng miền Bắc đối với sự nghiệp chống Mỹ cứu nước ở Việt Nam (1954 - 1975) là

 

Câu 352312: Một trong những biểu hiện của vai trò quyết định nhất của cách mạng miền Bắc đối với sự nghiệp chống Mỹ cứu nước ở Việt Nam (1954 - 1975) là


 

A. Chi viện kịp thời các nguồn lực cho tiền tuyến miền Nam đánh Mỹ.

B.  Trực tiếp đánh thắng các chiến lược chiến tranh xâm lược của Mỹ.

C. Xây dựng thành công cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.

D. Giành thắng lợi trong trận quyết chiến chiến lược kết thúc chiến tranh.

Câu hỏi : 352312

Phương pháp giải:

 Phân tích, đánh giá.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Đáp án A: Đại hội III của đảng (9-1960) đã xác định, cách mạng miền Bắc có vai trò quyết định nhất đối với sự nghiệp chống Mỹ cứu nước ở Việt Nam (1954 – 1975). Cụ thể là:

  + Đóng vai trò là căn cứ địa lớn của cách mạng cả nước, cung cấp sức người sức của cho tiền tuyến miền Nam. Tiếp nhận nguồn viện trợ của quốc tế và huy động nguồn nhân tài, vật lực to lớn, kịp thời, có hiệu quả cho tiền tuyến miền Nam và các chiến trường nước bạn Lào và Campuchia.

  + Bảo vệ miền Bắc trước hai cuộc chiến tranh phá hoại của Mĩ, góp phần đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mĩ.

  + Động viên về chính trị, tinh thần cho tiền tuyến.

  => Hậu phương miền Bắc là nhân tố thường xuyên quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến, đặc là ở giai đoạn cuối cuộc kháng chiến, tạo ra nguồn sức mạnh to lớn để nhân dân ta giành thắng lợi trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân năm 1975.

  - Đáp án B, D: là vai trò của cách mạng miền Nam.

  - Đáp án C: Miền Bắc chỉ bước đầu xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội chứ chưa xây dựng thành công.

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com