Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Quyết định nào sau đây của hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (5-1941) đã khắc phục được một trong những hạn chế của Luận cương chính trị (10 – 1930)?

Câu 352313: Quyết định nào sau đây của hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (5-1941) đã khắc phục được một trong những hạn chế của Luận cương chính trị (10 – 1930)?

A. Sử dụng phương thức bạo lực cách mạng.

B. Thành lập chính phủ công nông binh.

C. Đề ra khẩu hiệu chống đế quốc, chống phong kiến.

D. Thành lập mặt trận đoàn kết các lực lượng dân tộc.

Câu hỏi : 352313

Phương pháp giải:

Phân tích, đánh giá.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  *Luận cương chính trị có hai hạn chế sau:

  - Xác định nhiệm vụ chiến lược là chống phong kiến và chống đế quốc => thiên về nhiệm vụ giai cấp và cách mạng ruộng đất.

  - Xác định động lực cách mạng là công nhân và nông dân => Chưa tập hợp được toàn dân tộc chống đế quốc, chưa đánh giá đúng khả năng cách mạng của các giai cấp, tầng lớp khác ngoài công nhân và nông dân.

  *Trong giai đoạn 1939 - 1945, đảng đã khắc phục được hai 2 hạn chế này thông qua quá trình chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng ở hai hội nghị tháng 11-1939 và hội nghị tháng 5-1941. Đặc biệt, hội nghị tháng 5-1941 đã khắc phục hạn chế của Luận cương chính trị trước đó bằng việc xác định:

  - Giương cao hơn nữa ngọn cờ giải phóng dân tộc, tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.

  - Thành lập mặt trận của riêng Việt Nam là Mặt trận Việt Minh, tập hợp tất cả các giai cấp tầng lớp Việt Nam chống đế quốc, phát xít Pháp - Nhật.

  => Như vậy, trong giai đoạn 1939-1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã khắc phục được một trong những hạn chế của Luận cương chính trị (10-1930) qua chủ trương thành lập mặt trận thống nhất đoàn kết các lực lượng dân tộc.

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com