Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật những năm 40 của thế kỷ XX đến năm 2000?

Câu 352314: Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật những năm 40 của thế kỷ XX đến năm 2000?

A. Tất cả phát minh kỹ thuật luôn đi trước và mở đường trong nghiên cứu khoa học.

B. Khoa học luôn đi trước và tồn tại độc lập với kỹ thuật.

C. Thời gian tự phát minh khoa học đến ứng dụng vào sản xuất được rút ngắn.

D. Tất cả phát minh kỹ thuật đều khởi nguồn từ nước Mỹ.

Câu hỏi : 352314

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 66, suy luận.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại (từ những năm 40 của thế kỉ XX đến nay), mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. Khoa học gắn liền với kĩ thuật, khoa học đi trước mở đường cho kĩ thuật. Kĩ thuật lại mở đường cho sản xuất.

  => Thời gian từ phát minh khoa học đến ứng dụng vào sản xuất được rút ngắn.

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com