Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 11,2 gam hỗn hợp hai kim loại nhóm IIA, thuộc hai chu kì liên tiếp, tác dụng hết với dung dịch H2SO4 dư thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Các kim loại đó là:

Câu 353350: Cho 11,2 gam hỗn hợp hai kim loại nhóm IIA, thuộc hai chu kì liên tiếp, tác dụng hết với dung dịch H2SO4 dư thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Các kim loại đó là:

A. Be và Mg

B. Mg và Ca        

C. Ca và Sr

D. Sr và Ba

Câu hỏi : 353350

Phương pháp giải:

Gọi kim loại tương đương với 2 kim loại trên là R.


R + H2SO4 → RSO4 + H2


Từ số mol H2, tính được số mol của R và tính được khối lượng mol trung bình của hai kim loại.


Khi đó xác định được tên của hai kim loại.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi kim loại tương đương với 2 kim loại trên là R.

  R + H2SO4 → RSO4 + H2

  Ta có: nR= nH2= 0,2 mol → MR= m:n = 11,2 : 0,2= 56 (g/mol)

  Mà hỗn hợp gồm hai kim loại nhóm IIA (giả sử đó là A và B), thuộc hai chu kì liên tiếp và MA < 56 < MB.

  Vậy hai kim loại đó là Ca (40) và Sr (88).

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com