Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi cho 1,17 gam kim loại X (thuộc nhóm IA) tác dụng hết với nước tạo ra 0,336 lít khí H2 (đktc). Kim loại X là:

Câu 353349: Khi cho 1,17 gam kim loại X (thuộc nhóm IA) tác dụng hết với nước tạo ra 0,336 lít khí H2 (đktc). Kim loại X là:

A. Li

B. Na

C. K

D. Rb

Câu hỏi : 353349

Phương pháp giải:

X + H2O → XOH + ½ H2


Từ số mol H2 ta tính được số mol của X, từ đó tính được nguyên tử khối của X và tên của kim loại.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   X + H2O → XOH + ½ H2

  Ta có: nX = 2.nH2= 2. 0,015= 0,03 mol → MX = 1,17 : 0,03= 39 (g/mol)

  Vậy X là kim loại K.

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com