Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm a mol Fe2O3 và b mol Fe3O4 trong dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch X. Cho m gam Mg vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn không thấy kết tủa xuất hiện và dung dịch thu được chỉ chứa 2 muối. Xác định mối quan hệ giữa a, b, m.

Câu 354724:

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm a mol Fe2O3 và b mol Fe3O4 trong dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch X. Cho m gam Mg vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn không thấy kết tủa xuất hiện và dung dịch thu được chỉ chứa 2 muối. Xác định mối quan hệ giữa a, b, m.

Câu hỏi : 354724

Phương pháp giải:

Viết PTHH xảy ra, tính toán theo phương trình hóa học


Sau phản ứng không thấy chất rắn → Mg hết và Fe không bị đẩy ra.


Hai muối trong dung dịch là MgCl2 và FeCl2 → FeCl3 phản ứng hết

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2I

  a                      → 2a (mol)

  Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

  b                      → b → 2b (mol)

  Sau phản ứng không thấy chất rắn → Mg hết và Fe không bị đẩy ra.

  Hai muối trong dung dịch là MgCl2 và FeCl2 → FeCl3 phản ứng hết

    Mg   +  2FeCl3 → MgCl2 + 2FeCl2

  (a+b) ← (2a + 2b)                             (mol)

  Ta có : m = 24.(a+b)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com