Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy hoàn toàn 18,8 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, CH3COOCxHy, CxHyOH thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 14,4 gam H2O. Mặt khác, cho 18,8 gam X tác dụng vừa đủ với 150ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, thu được 11,6 gam CxHyOH.

a. Xác định công thức phân tử của CxHyOH.

b. Nếu đun nóng hỗn hợp gồm 18 gam CH3COOH và 11,6 gam CxHyOH với H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng este hóa thì thu được 16 gam CH3COOCxHy. Tính hiệu suất của phản ứng este hóa.

Câu 354726:

Đốt cháy hoàn toàn 18,8 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, CH3COOCxHy, CxHyOH thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 14,4 gam H2O. Mặt khác, cho 18,8 gam X tác dụng vừa đủ với 150ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, thu được 11,6 gam CxHyOH.


a. Xác định công thức phân tử của CxHyOH.


b. Nếu đun nóng hỗn hợp gồm 18 gam CH3COOH và 11,6 gam CxHyOH với H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng este hóa thì thu được 16 gam CH3COOCxHy. Tính hiệu suất của phản ứng este hóa.

Câu hỏi : 354726

Phương pháp giải:

- Phản ứng đốt cháy hỗn hợp X:


Sơ đồ phản ứng: (X) + O2  \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \) CO2 + H2O


BTKL ta có: mO(trong X) = mX - mC - mH = ? => nO(X) = ?


- Tác dụng của X với NaOH:


CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O                    (2)


CH3COOCxHy + NaOH  \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \) CH3COONa + CxHyOH (3)


Theo PTPƯ (2) và (3) có:


n(axit + este) = nCH3COONa = nNaOH = ?(mol)


BT mol oxi → nCxHyOH (ban đầu) = ? (mol)


Theo BTKL: mX + mNaOH = mmuối + mancol + mH2O → mH2O = ?


Từ đó tìm được mol ancol và tìm được phân tử khối của ancol. Biện luận tìm ra được x, y =?


b) Hiệu suất tính theo chất có số mol nhỏ hơn

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a.

  - Phản ứng đốt cháy hỗn hợp X:

  nCO2 = 20,16 : 22,4 = 0,9 (mol); nH2O = 14,4 : 18 = 0,8 (mol)

  Sơ đồ phản ứng: (X) + O2 \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \) CO2 + H2O

  BTKL ta có: nO(trong X) = \({{18,8 - 0,9.12 - 0,8.2} \over {16}} = 0,4\,mol\)

  - Tác dụng của X với NaOH:

  CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O                    (2)

  CH3COOCxHy+ NaOH   \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \) CH3COONa + CxHyOH (3)

  Theo PTPƯ (2) và (3) có:

  n(axit + este) = nCH3COONa = nNaOH = 0,15.1 = 0,15 (mol)

  BT mol oxi → nCxHyOH (ban đầu) = 0,4 - 0,15.2 = 0,1 (mol)

  Theo BTKL: 18,8 + 0,15.40 = 0,15.82 + 11,6 + 18.nH2O → nH2O = 0,05 (mol)

  → nCxHyOH (sinh ra) = 0,5 - 0,05 = 0,1 (mol) → nCxHyOH (sau phản ứng) = 0,1 + 0,1 = 0,2 (mol)

  → 12x + y + 17 = 11,6/0,2 = 58

  → 12x + y = 41

  → x = 3 và y = 5 thỏa mãn

  Vậy công thức của ancol là C3H5OH

  b. nCH3COOH = 18: 60 = 0,3 (mol) ; nC2H5OH = 11,6 : 58 = 0,16 (mol)

  Vì số mol C3H5OH < số mol CH3COOH nên C3H5OH pư hết nếu hiệu suất phản ứng là 100%.

  Do vậy tính hiệu suất theo số mol của C3H5OH

  CH3COOH + C3H5OH \(\overset {{H_2}S{O_{4\,}}dac,{t^0}} \leftrightarrows \)  CH3COOC3H5 + H2O

                             0,16                         ← 0,16                        (mol)

  Hiệu suất của phản ứng este hóa là:\(\% H = \frac{{0,16}}{{0,2}}.100\%  = 80\% \)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com