Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Với \(x > 0,\,\,x \ne 1\), biểu thức \(\dfrac{1}{{{{\log }_3}x}} + \dfrac{1}{{{{\log }_4}x}} + \dfrac{1}{{{{\log }_5}x}}\) bằng:

Câu 354966: Với \(x > 0,\,\,x \ne 1\), biểu thức \(\dfrac{1}{{{{\log }_3}x}} + \dfrac{1}{{{{\log }_4}x}} + \dfrac{1}{{{{\log }_5}x}}\) bằng:

A. \(\dfrac{1}{{{{\log }_x}60}}\)

B. \(\dfrac{1}{{{{\log }_{60}}x}}\)

C. \(\dfrac{1}{{\left( {{{\log }_3}x} \right)\left( {{{\log }_4}x} \right)\left( {{{\log }_5}x} \right)}}\)

D. \(\dfrac{{12}}{{{{\log }_3}x + {{\log }_4}x + {{\log }_5}x}}\)

Câu hỏi : 354966
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com