Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trộn lẫn hỗn hợp các ion sau:

(I) K+, CO32-, S2- với H+, Cl-, NO3-     

(II) Na+, Ba2+, OH- với H+, Cl-, SO42-

(III) NH4+, H+, SO42- với Na+, Ba2+, OH-      

(IV) H+, Fe2+, SO42- với Ba2+, K+, OH-

(V) K+, Na+, HSO3- với Ba2+, Ca2+, OH-

(VI) Cu2+, Zn2+, Cl- với K+, Na+, OH-

Trường hợp có thể xảy ra 3 phản ứng là :

Câu 357287: Trộn lẫn hỗn hợp các ion sau:


(I) K+, CO32-, S2- với H+, Cl-, NO3-     


(II) Na+, Ba2+, OH- với H+, Cl-, SO42-


(III) NH4+, H+, SO42- với Na+, Ba2+, OH-      


(IV) H+, Fe2+, SO42- với Ba2+, K+, OH-


(V) K+, Na+, HSO3- với Ba2+, Ca2+, OH-


(VI) Cu2+, Zn2+, Cl- với K+, Na+, OH-


Trường hợp có thể xảy ra 3 phản ứng là :

A. I, II, VI

B. III, IV, V, VI

C. IV, V, VI

D. III, IV, VI

Câu hỏi : 357287

Phương pháp giải:

Dựa vào điều kiện phản ứng xảy ra trong dung dịch để tìm các trường hợp xảy ra phản ứng, chú ý một số hiđroxit lưỡng tính.

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (III) NH4+, H+, SO42- với Na+, Ba2+, OH- 

  H+ + OH- → H2O

  Ba2+ + SO42- → BaSO4

  NH4+ + OH- →  NH3 + H2O  

  (IV) H+, Fe2+, SO42- với Ba2+, K+, OH-

  H+ + OH- → H2O

  Ba2+ + SO42- → BaSO4

  Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2

  (V) K+, Na+, HSO3- với Ba2+, Ca2+, OH-

  HSO3- + OH- → SO32- + H2O

  Ba2+ + SO32- → BaSO3

  Ca2+ + SO32- → CaSO3

  (VI) Cu2+, Zn2+, Cl- với K+, Na+, OH-

  Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2

  Zn2+ + 2OH- → Zn(OH)2

  Zn(OH)2 + 2OH- → ZnO22- + 2H2O

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com