Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số \(y = \cos \dfrac{x}{2}\) tuần hoàn với chu kì 

Câu 357794: Hàm số \(y = \cos \dfrac{x}{2}\) tuần hoàn với chu kì 

A. \(T = \pi \)

B. \(T = \dfrac{\pi }{4}\)

C. \(T = 4\pi \)

D. \(T = 7\pi \)

Câu hỏi : 357794

Phương pháp giải:

Hàm số \(y = \cos ax\) tuần hoàn với chu kì \(T = \dfrac{{2\pi }}{{\left| a \right|}}\).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hàm số \(y = \cos \dfrac{x}{2}\) tuần hoàn với chu kì \(T = \dfrac{{2\pi }}{{\frac{1}{2}}} = 4\pi \).

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com