Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điểm nổi bật để xác định vai trò nòng cốt của giai cấp tiểu tư sản trong phong trào cách mạng Việt Nam từ 1919 – 1925 là gì?

Câu 359809: Điểm nổi bật để xác định vai trò nòng cốt của giai cấp tiểu tư sản trong phong trào cách mạng Việt Nam từ 1919 – 1925 là gì?

A. Khả năng tiếp thu nhanh chóng khuynh hướng cách mạng mới, tiến bộ.

B. Có trình độ cao và lực lượng đông đảo.

C. Có khả năng phối hợp với các giai cấp khác.

D. Có điều kiện sống và làm việc ở nhiều nơi.

Câu hỏi : 359809

Phương pháp giải:

phân tích, suy luận

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặc điểm của giai cấp TTS Việt Nam: sau chiến tranh thế giới thứ nhất có sự phát triển nhanh về số lượng. Họ có ý thức dân tộc dân chủ, chống Pháp và tay sai. Đặc biệt bộ phận trí thức, học sinh, sinh viên rất nhạy cảm với thời cuộc, dễ dàng đón nhận và tiếp thu các khuynh hướng cách mạng mới, tiến bộ vào Việt Nam

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com