Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương, Hòa, Dương cùng hái dâu tây. Phương hái được 1 hộp và \(\frac{1}{2}\) hộp, Hòa hái được 1 hộp và \(\frac{3}{4}\) hộp, Dương hái được 1 hộp và \(\frac{3}{4}\) hộp.

Phương, Hòa, Dương cùng hái dâu tây. Phương hái được 1 hộp và \(\frac{1}{2}\) hộp, Hòa hái được 1 hộp và \(\frac{3}{4}\) hộp, Dương hái được 1 hộp và \(\frac{3}{4}\) hộp.

Câu 1: Viết hỗn số biểu diễn số hộp dâu tây mà mỗi bạn hái được:

A. Phương :  \(1\frac{3}{4}\) hộp, Hòa : \(1\frac{3}{4}\) hộp, Dương :  \(1\frac{1}{2}\)hộp.

B. Phương : \(1\frac{1}{2}\) hộp, Hòa : \(1\frac{3}{4}\) hộp, Dương : \(1\frac{3}{4}\) hộp.

C. Phương : \(1\frac{3}{4}\)  hộp, Hòa : \(1\frac{1}{2}\) hộp, Dương : \(1\frac{3}{4}\) hộp.

D. Phương : \(1\frac{1}{2}\) hộp, Hòa :  \(1\frac{5}{4}\) hộp, Dương :  \(1\frac{3}{4}\)hộp.

Câu hỏi : 360681

Phương pháp giải:

- Hỗn số biểu diễn số hộp dâu tây mà mỗi bạn hái được có phần nguyên là số hộp dâu tây mỗi bạn hái được và phần phân số là số phần hộp có dâu tây.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hỗn số biểu diễn số hộp dâu tây Phương hái được là \(1\frac{1}{2}\) hộp.

  Hỗn số biểu diễn số hộp dâu tây Hòa hái được là \(1\frac{3}{4}\) hộp.

  Hỗn số biểu diễn số hộp dâu tây Dương hái được là \(1\frac{3}{4}\) hộp.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: Tính số hộp dâu tây cả ba bạn hái được:

A. 3 hộp

B. 4 hộp

C. 5 hộp

D. 6 hộp

Câu hỏi : 360682

Phương pháp giải:

- Số dâu tây ba bạn hái được =  số dâu tây Phương hái được + số dâu tây Hòa hái được + số dâu tây Dương hái được.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   Số hộp dâu tây cả ba bạn hái được là: \(1\frac{1}{2} + 1\frac{3}{4} + 1\frac{3}{4} = 5\) (hộp)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3: Nếu đem tất cả số dâu tây hái được chia đều cho 3 bạn thì mỗi bạn được mấy phần hộp dâu tây?

A. \(\frac{1}{3}\) (hộp)

B. \(\frac{2}{3}\) (hộp)

C. \(\frac{7}{3}\) (hộp)

D. \(\frac{5}{3}\) (hộp)

Câu hỏi : 360683

Phương pháp giải:

Lấy số dâu tây cả ba bạn hái được chia cho 3.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nếu đem tất cả số dâu tây hái được chia đều cho 3 bạn thì mỗi bạn được số phần hộp dâu tây là:

  \(5:3 = \frac{5}{3}\) (hộp)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com