Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chuyển hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính:

Chuyển hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính:

Câu 1: \(3\frac{1}{2} + 2\frac{2}{5} =  \ldots \)      

A. \(\frac{{59}}{{10}}\)

B. \(\frac{{9}}{{10}}\)

C. \(\frac{{4}}{{10}}\)

D. \(\frac{{21}}{{10}}\)

Câu hỏi : 360685

Phương pháp giải:

- Muốn cộng (hoặc trừ) hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi cộng (hoặc) trừ hai phân số vừa chuyển đổi.


- Muốn nhân (hoặc chia) hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi nhân (hoặc chia) hai phân số vừa chuyển đổi.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   \(3\frac{1}{2} + 2\frac{2}{5} = \frac{7}{2} + \frac{{12}}{5} = \frac{{35}}{{10}} + \frac{{24}}{{10}} = \frac{{59}}{{10}}\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: \(5\frac{3}{8} - 1\frac{2}{3} =  \ldots \)        

A. \(\frac{{79}}{{24}}\)

B. \(\frac{{7}}{{24}}\)

C. \(\frac{{11}}{{24}}\)

D. \(\frac{{89}}{{24}}\)

Câu hỏi : 360686

Phương pháp giải:

Muốn cộng (hoặc trừ) hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi cộng (hoặc) trừ hai phân số vừa chuyển đổi.


- Muốn nhân (hoặc chia) hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi nhân (hoặc chia) hai phân số vừa chuyển đổi.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(5\frac{3}{8} - 1\frac{2}{3} = \frac{{43}}{8} - \frac{5}{3} = \frac{{129}}{{24}} - \frac{{40}}{{24}} = \frac{{89}}{{24}}\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3: \(6\frac{3}{4} \times 3\frac{7}{{13}} =  \ldots \)       

A. \(\frac{{63}}{{26}}\)

B. \(\frac{{621}}{{26}}\)

C. \(\frac{{61}}{{26}}\)

D. \(\frac{{211}}{{26}}\)

Câu hỏi : 360687

Phương pháp giải:

Muốn cộng (hoặc trừ) hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi cộng (hoặc) trừ hai phân số vừa chuyển đổi.


- Muốn nhân (hoặc chia) hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi nhân (hoặc chia) hai phân số vừa chuyển đổi.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(6\frac{3}{4} \times 3\frac{7}{{13}} = \frac{{27}}{4} \times \frac{{46}}{{13}} = \frac{{27 \times 46}}{{4 \times 13}} = \frac{{27 \times 2 \times 23}}{{2 \times 2 \times 13}} = \frac{{621}}{{26}}\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 4: \(9\frac{5}{6}:8\frac{1}{7} =  \ldots \)

A. \(\frac{{43}}{{342}}\)

B. \(\frac{{413}}{{342}}\)

C. \(\frac{{411}}{{342}}\)

D. \(\frac{{453}}{{342}}\)

Câu hỏi : 360688

Phương pháp giải:

Muốn cộng (hoặc trừ) hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi cộng (hoặc) trừ hai phân số vừa chuyển đổi.


- Muốn nhân (hoặc chia) hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi nhân (hoặc chia) hai phân số vừa chuyển đổi.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(9\frac{5}{6}:8\frac{1}{7} = \frac{{59}}{6}:\frac{{57}}{7} = \frac{{59}}{6} \times \frac{7}{{57}} = \frac{{413}}{{342}}\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com