Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

So sánh các hỗn số:

So sánh các hỗn số:

Câu 1: \(7\frac{3}{7} \ldots 6\frac{3}{7}\)     
Chọn đáp án đúng:  

A. Không so sánh được

B. \(7\frac{3}{7} = 6\frac{3}{7}\).

C. \(7\frac{3}{7} > 6\frac{3}{7}\).

D. \(7\frac{3}{7} < 6\frac{3}{7}\).

Câu hỏi : 360690

Phương pháp giải:

*Cách 1: Chuyển hỗn số về phân số: Muốn so sánh hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi so sánh hai phân số vừa chuyển đổi.


*Cách 2: So sánh phần nguyên và phần phân số: Khi so sánh hai hỗn số:


- Hỗn số nào có phần nguyên lớn hơn thì hỗn số đó lớn hơn và ngược lại hỗn số nào có phần nguyên nhỏ hơn thì hỗn số đó nhỏ hơn.


- Nếu hai phần nguyên bằng nhau thì ta so sánh phần phân số, hỗn số nào có phần phân số lớn hơn thì hỗn số đó lớn hơn.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hỗn số \(7\frac{3}{7}\) có phần nguyên là 7 và hỗn số \(6\frac{3}{7}\) có phần nguyên là 6.  Vì  7 > 6 nên \(7\frac{3}{7} > 6\frac{3}{7}\).

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: \(3\frac{2}{3} \ldots 3\frac{4}{5}\)       
Chọn đáp án đúng:                              

A. \(3\frac{2}{3} > \,\,3\frac{4}{5}\)

B. \(3\frac{2}{3} < \,\,3\frac{4}{5}\)

C. \(3\frac{2}{3} = \,\,3\frac{4}{5}\)

D. Không so sánh được

Câu hỏi : 360691

Phương pháp giải:

*Cách 1: Chuyển hỗn số về phân số: Muốn so sánh hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi so sánh hai phân số vừa chuyển đổi.


*Cách 2: So sánh phần nguyên và phần phân số: Khi so sánh hai hỗn số:


- Hỗn số nào có phần nguyên lớn hơn thì hỗn số đó lớn hơn và ngược lại hỗn số nào có phần nguyên nhỏ hơn thì hỗn số đó nhỏ hơn.


- Nếu hai phần nguyên bằng nhau thì ta so sánh phần phân số, hỗn số nào có phần phân số lớn hơn thì hỗn số đó lớn hơn.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:  \(3\frac{2}{3} = \frac{{3 \times 3 + 2}}{3} = \frac{{11}}{3};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3\frac{4}{5} = \frac{{3 \times 5 + 4}}{5} = \frac{{19}}{5}\)

  Quy đồng mẫu số hai phân số ta có:

  \(\frac{{11}}{3} = \frac{{11 \times 5}}{{3 \times 5}} = \frac{{55}}{{15}};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\frac{{19}}{5} = \frac{{19 \times 3}}{{5 \times 3}} = \frac{{57}}{{15}}\)

  Vì \(\frac{{55}}{{15}} < \frac{{55}}{{15}}\) nên \(\frac{{11}}{3} < \,\,\frac{{19}}{5}\). Vậy \(3\frac{2}{3} < \,\,3\frac{4}{5}\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3: \(7\frac{5}{6} \ldots 8\frac{5}{6}\)   
Chọn đáp án đúng:       

A. Không so sánh được

B. \(7\frac{5}{6} = 8\frac{5}{6}\)

C. \(7\frac{5}{6} > 8\frac{5}{6}\)

D. \(7\frac{5}{6} < 8\frac{5}{6}\)

Câu hỏi : 360692

Phương pháp giải:

*Cách 1: Chuyển hỗn số về phân số: Muốn so sánh hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi so sánh hai phân số vừa chuyển đổi.


*Cách 2: So sánh phần nguyên và phần phân số: Khi so sánh hai hỗn số:


- Hỗn số nào có phần nguyên lớn hơn thì hỗn số đó lớn hơn và ngược lại hỗn số nào có phần nguyên nhỏ hơn thì hỗn số đó nhỏ hơn.


- Nếu hai phần nguyên bằng nhau thì ta so sánh phần phân số, hỗn số nào có phần phân số lớn hơn thì hỗn số đó lớn hơn.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hỗn số \(7\frac{5}{6}\) có phần nguyên là 7 và hỗn số \(8\frac{5}{6}\) có phần nguyên là 8. Vì  7 < 8  nên \(7\frac{5}{6} < 8\frac{5}{6}\).

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 4: \(7\frac{4}{{12}} \ldots 7\frac{1}{3}\)
Chọn đáp án đúng:  

A. \(7\frac{4}{{12}} < 7\frac{1}{3}\).

B. \(7\frac{4}{{12}} = 7\frac{1}{3}\).

C. \(7\frac{4}{{12}} > 7\frac{1}{3}\).

D. Không so sánh được

Câu hỏi : 360693

Phương pháp giải:

*Cách 1: Chuyển hỗn số về phân số: Muốn so sánh hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi so sánh hai phân số vừa chuyển đổi.


*Cách 2: So sánh phần nguyên và phần phân số: Khi so sánh hai hỗn số:


- Hỗn số nào có phần nguyên lớn hơn thì hỗn số đó lớn hơn và ngược lại hỗn số nào có phần nguyên nhỏ hơn thì hỗn số đó nhỏ hơn.


- Nếu hai phần nguyên bằng nhau thì ta so sánh phần phân số, hỗn số nào có phần phân số lớn hơn thì hỗn số đó lớn hơn.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:  \(\frac{4}{{12}} = \frac{{4:4}}{{12:4}} = \frac{1}{3}\). Do đó: \(7\frac{4}{{12}} = 7\frac{1}{3}\).

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com