Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm hợp lực của bốn lực đồng quy trong hình vẽ. Biết F1 = 5N, F2 = 3N, F3 = 7N, F4 = 1N

Câu 360923:

Tìm hợp lực của bốn lực đồng quy trong hình vẽ. Biết F1 = 5N, F2 = 3N, F3 = 7N, F4 = 1N


A.  \(2\sqrt 2 N\)      

B.  2N  

C.  \(4\sqrt 2 N\)     

D.  4N

Câu hỏi : 360923

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc hình bình hành: Nếu hai lực đồng quy làm thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kẻ từ điểm đồng quy biểu diễn hợp lực của chúng.


 


Biểu thức: \(\overrightarrow F  = \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}} \)


Độ lớn của hợp lực: \(F = \sqrt {F_1^2 + F_2^2 + 2{F_1}{F_2}.\cos \alpha } \)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hợp lực của bốn lực đồng quy là: \(\overrightarrow F  = \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}}  + \overrightarrow {{F_3}}  + \overrightarrow {{F_4}}  = \overrightarrow {{F_{13}}}  + \overrightarrow {{F_{24}}} \)

   

  Vì \(\left\{ \begin{array}{l}\overrightarrow {{F_1}} \; \nearrow  \swarrow \;\overrightarrow {{F_3}} \;\\\overrightarrow {{F_2}}  \nearrow  \swarrow \;\overrightarrow {{F_4}} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{F_{13}} = {F_3}--{F_1}\; = 7 - 5 = 2N\\{F_{24}} = {F_2}--{F_4}\; = 3 - 1 = 2N\end{array} \right.\)

  Vì: \(\overrightarrow {{F_{13}}}  \bot \;\overrightarrow {{F_{24}}}  \Rightarrow F = \sqrt {F_{13}^2 + F_{24}^2}  = \sqrt {{2^2} + {2^2}}  = 2\sqrt 2 N\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com