Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số điểm cực trị của hàm số \(y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}-3\) là:

Câu 361278: Số điểm cực trị của hàm số \(y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}-3\) là:

A. \(3\)

B. \(0\)

C. \(1\)

D. \(2\)

Câu hỏi : 361278
 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Công thức tính nhanh cực trị cho hàm bậc 4 trùng phương: \(y=a{{x}^{4}}+b{{\text{x}}^{2}}+c\).

  + Hàm số có 3 Cực trị \( \Leftrightarrow \) Hệ số \(a,b\) trái dấu\( \Leftrightarrow a.b < 0\)

  + Hàm số có 1 Cực trị \( \Leftrightarrow \)Hệ số \(a,b\) cùng dấu\( \Leftrightarrow a.b \ge 0\)

  Vì có hệ số của ab trái dấu\( \Rightarrow \) Hàm số có ba điểm cực trị .

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com