Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = \dfrac{{{x^2} + 3}}{{x + 1}}\). Phát biểu nào dưới đây đúng:

Câu 361279: Cho hàm số \(y = \dfrac{{{x^2} + 3}}{{x + 1}}\). Phát biểu nào dưới đây đúng:

A. Cực tiểu của hàm số bằng -3 

B. Cực tiểu của hàm số bằng 1

C. Cực tiểu của hàm số bằng -6

D. Cực tiểu của hàm số bằng 2

Câu hỏi : 361279
 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(y'=\dfrac{2x\left( x+1 \right)-\left( {{x}^{2}}+3 \right)}{{{\left( x+1 \right)}^{2}}}=\dfrac{{{x}^{2}}+2x-3}{{{\left( x+1 \right)}^{2}}}\).

  \( \Rightarrow y' = 0 \Rightarrow {x^2} + 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 1\\x =  - 3\end{array} \right.\)

  Ta có bảng biến thiên:

  Như vậy hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2.

  Chọn D.

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com