Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = {x^3} + \left( {a - 1} \right){x^2} - 3x + b\). Tìm tất cả các giá trị của \(a,\,\,b\) để đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là \(\left( 1;-4 \right)\).  

Câu 361292: Cho hàm số \(y = {x^3} + \left( {a - 1} \right){x^2} - 3x + b\). Tìm tất cả các giá trị của \(a,\,\,b\) để đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là \(\left( 1;-4 \right)\).  

A. \(a=-1,\,\,b=-2\)  

B. \(a =  - 2,\,\,b = 1\)  

C. \(a=1,\,\,b=-2\)

D. \(a=2,\,\,b=-1\)

Câu hỏi : 361292
 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + Ta có: \(y' = 3{x^2} + 2\left( {a - 1} \right)x - 3 \Rightarrow y'\left( 1 \right) = 0 \Leftrightarrow 3 + 2\left( {a - 1} \right) - 3 = 0 \Leftrightarrow a = 1\).

  + Với \(x = 1 \Rightarrow y = 1 + a - 1 - 3 + b =  - 4 \Leftrightarrow b =  - 2\).

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com