Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biết \(M(0;2)\) và \(N(2; - 2)\) là các điểm cực trị của đồ thị hàm số \(y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d\). Tính giá trị của hàm số tại \(x =  - 2\).

Câu 361293: Biết \(M(0;2)\) và \(N(2; - 2)\) là các điểm cực trị của đồ thị hàm số \(y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d\). Tính giá trị của hàm số tại \(x =  - 2\).

A. \(y\left( -2 \right)=2\)

B. \(y\left( -2 \right)=22\)

C. \(y\left( { - 2} \right) = 6\)

D. \(y\left( -2 \right)=-18\)

Câu hỏi : 361293
 • Đáp án : D
  (13) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + Ta có: \(y'=3a{{x}^{2}}+2bx+c\).

  + Ta có hệ phương trình:

  \(\left\{ \matrix{
  y\left( 0 \right) = 2 \hfill \cr
  y\left( 2 \right) = - 2 \hfill \cr
  y'\left( 0 \right) = 0 \hfill \cr
  y'\left( 2 \right) = 0 \hfill \cr} \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{
  d = 2 \hfill \cr
  8a + 4b + 2c + d = - 2 \hfill \cr
  c = 0 \hfill \cr
  12a + 4b + c = 0 \hfill \cr} \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{
  a = 1 \hfill \cr
  b = - 3 \hfill \cr
  c = 0 \hfill \cr
  d = 2 \hfill \cr} \right. \Rightarrow y = {x^3} - 3{x^2} + 2\)

  \( \Rightarrow y\left( { - 2} \right) =  - {2^3} - {3.2^2} + 2 =  - 18.\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com