Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm các giá trị của m để hàm số \(y = \dfrac{1}{3}\left( {m - 1} \right){x^3} - \left( {m - 1} \right){x^2} + x + 2\) đồng biến trên \(\mathbb{R}\). Kết quả của bài toán trên là?

Câu 361304: Tìm các giá trị của m để hàm số \(y = \dfrac{1}{3}\left( {m - 1} \right){x^3} - \left( {m - 1} \right){x^2} + x + 2\) đồng biến trên \(\mathbb{R}\). Kết quả của bài toán trên là?

A. \(1 < m < 2\)  

B. \(1 < m \le 2\)  

C. \(1\le m\le 2\)  

D. \(1\le m< 2\)  

Câu hỏi : 361304
 • Đáp án : C
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}y = \dfrac{1}{3}\left( {m - 1} \right){x^3} - \left( {m - 1} \right){x^2} + x + 2\\ \Rightarrow y' = \left( {m - 1} \right){x^2} - 2\left( {m - 1} \right)x + 1 \ge 0\end{array}\)

  TH1: \(a \ne 0 \Leftrightarrow m \ne 1\)

  Để hàm số đồng biến trên \(\mathbb{R}\)\( \Rightarrow y' \ge 0\,\,\forall x \in \mathbb{R}\).

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}a = m - 1 > 0\\\Delta  = 4{\left( {m - 1} \right)^2} - 4\left( {m - 1} \right) \le 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}m - 1 > 0\\4{\left( {m - 1} \right)^2} - 4\left( {m - 1} \right) \le 0\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}m > 1\\4{m^2} - 12m + 8 \le 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}m > 1\\1 \le m \le 2\end{array} \right. \Rightarrow 1 < m \le 2.\end{array}\)

  TH2: \(a = 0 \Leftrightarrow m = 1\)

  \( \Rightarrow y = x + 2\)

  \( + y' = 1 > 0 \Rightarrow \)Hàm số luôn đồng biến (đúng yêu cầu bài toán).Vậy \(m = 1\left( {TM} \right).\)

  + Kết hợp TH1 và TH2 ta có \(1 \le m \le 2.\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com