Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm GTLN , GTNN của các hàm số sau: \(y = f(x) = \dfrac{{2{x^2} - 3x + 3}}{{x + 1}}\)  trên đoạn \(\left[ {0;2} \right]\) (Trích đề ĐH khối D  2013)

Câu 361566: Tìm GTLN , GTNN của các hàm số sau: \(y = f(x) = \dfrac{{2{x^2} - 3x + 3}}{{x + 1}}\)  trên đoạn \(\left[ {0;2} \right]\) (Trích đề ĐH khối D  2013)

A. \(\max f\left( 1 \right) = -1;\,\,\min f\left( x \right) = -3\).

B. \(\max f\left( 1 \right) = 3;\,\,\min f\left( x \right) = -1\).

C. \(\max f\left( 1 \right) = 3;\,\,\min f\left( x \right) = 1\).

D. \(\max f\left( 1 \right) = 1;\,\,\min f\left( x \right) = -3\).

Câu hỏi : 361566
 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + TXĐ: \(D = \left[ {0;2} \right]\)

  +\(y' = f'\left( x \right) = \dfrac{{{{\left( {2{x^2} - 3x + 3} \right)}^\prime }.\left( {x + 1} \right) - \left( {2{x^2} - 3x + 3} \right).{{\left( {x + 1} \right)}^\prime }}}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}}\)             \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \dfrac{{\left( {4x - 3} \right).\left( {x + 1} \right) - \left( {2{x^2} - 3x + 3} \right)}}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \dfrac{{4{x^2} + 4x - 3x - 3 - 2{x^2} + 3x - 3}}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \dfrac{{2{x^2} + 4x - 6}}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}}.\end{array}\)

  Cho \(y' = 0\)\( \Leftrightarrow \dfrac{{2{x^2} + 4x - 6}}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}} = 0 \Leftrightarrow 2{x^2} + 4x - 6 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 1\,\,\,\,\,\,\,\left( {tm} \right)\\x =  - 3\,\,\,\left( {Loai} \right)\end{array} \right.\)

  Thay \(x = 0\)vào \(f\left( x \right)\) ta có :\(f\left( 0 \right) = 3.\)

  Thay \(x = 2\)vào \(f\left( x \right)\) ta có :\(f\left( 2 \right) = \dfrac{5}{3}.\)

  Thay \(x = 1\) vào \(f\left( x \right)\) ta có :\(f\left( 1 \right) = 1.\)

  \(\max f\left( x \right) = 3;\,\,\min f\left( x \right) = 1\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com