Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm GTLN , GTNN của các hàm số sau: \(y = f(x) = x + \dfrac{9}{x}\) trên \(\left[ {2;4} \right]\)

Câu 361567: Tìm GTLN , GTNN của các hàm số sau: \(y = f(x) = x + \dfrac{9}{x}\) trên \(\left[ {2;4} \right]\)

A. \(  \max f\left( x \right) =- 6;\,\,min\,f\left( x \right) = -\dfrac{{13}}{2}\).

B. \(  \max f\left( x \right) = 6;\,\,min\,f\left( x \right) = -\dfrac{{13}}{2}\).

C. \(  \max f\left( x \right) = \dfrac{{13}}{2};\,\,min\,f\left( x \right) =- 6\).

D. \(  \max f\left( x \right) = \dfrac{{13}}{2};\,\,min\,f\left( x \right) = 6\).

Câu hỏi : 361567
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + TXĐ: \(D = \left[ {2;4} \right]\)

  + \(y' = f'\left( x \right) = 1 - \dfrac{9}{{{x^2}}}.\)

  Cho \(y' = 0 \Leftrightarrow \,1 - \dfrac{9}{{{x^2}}} = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 3\,\,\,\,\,\left( {tm} \right)\\x =  - 3\,\left( {Loai} \right)\end{array} \right.\)

  Thay \(x = 2\)vào \(f\left( x \right)\)ta có: \(f\left( 2 \right) = \dfrac{{13}}{2}.\)

  Thay \(x = 4\)vào \(f\left( x \right)\)ta có: \(f\left( 4 \right) = \dfrac{{25}}{4}.\)

  Thay \(x = 3\)vào \(f\left( x \right)\)ta có: \(f\left( 3 \right) = 6.\)

  \( \Rightarrow \max f\left( x \right) = \dfrac{{13}}{2};\,\,min\,f\left( x \right) = 6\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com