Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm phương trình các đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{x - 2}}{{\sqrt {4{x^2} + 2x + 1} }}\).

Câu 361653: Tìm phương trình các đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{x - 2}}{{\sqrt {4{x^2} + 2x + 1} }}\).

A. \(y = \dfrac{1}{2}\)   \(y =  - \dfrac{1}{2}\)  

B. \(y = 2\)

C. \(y = \dfrac{1}{4}\)

D. \(y = 0\)

Câu hỏi : 361653
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hàm này khó nhìn bậc tử, bậc mẫu \( \Rightarrow \) Bấm máy cho lành

  + Lý thuyết:

  Nếu \(\left[ \begin{array}{l}\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } y = a\\\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } y = b\end{array} \right. \Rightarrow y = a,y = b\) là tiệm cận ngang (\(a,\,\,b\) là hằng số).

  + \(y = \dfrac{{x - 2}}{{\sqrt {4{x^2} + 2x + 1} }}.\)

  Bấm máy:

  + Nếu \(x \to  + \infty \)

  CALC \(X = 999999999999\)

  \( \Rightarrow \) TCN: \(y=\dfrac{1}{2}.\)

  + Nếu \(x \to  - \infty \)

  CALC \(X = 999999999999\)

  \( \Rightarrow \)TCN:\(y =  - \dfrac{1}{2}.\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com