Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đường thẳng nào sau đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{4{x^2} + 3}}{{ - 2{x^2} + x + 1}}\)?

Câu 361652: Đường thẳng nào sau đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{4{x^2} + 3}}{{ - 2{x^2} + x + 1}}\)?

A. \(x = 1\)  

B. \(y =  - 2\)  

C. \(y = 2\)  

D. \(x =  - 1\)

Câu hỏi : 361652
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vì Bậc tử = Bậc Mẫu \( \Rightarrow \) Đồ thị hàm số có 1 TCN là \(y = \dfrac{{he\,so\,Tu}}{{he\,so\,Mau}} = \dfrac{4}{{ - 2}} =  - 2\).

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com