Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{x - \sqrt {x + 2} }}{{{x^2} - 4}}\)?

Câu 361656: Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{x - \sqrt {x + 2} }}{{{x^2} - 4}}\)?

A. \(y =  - 2\)

B. \(y = 0\)

C. \(x = 2\)

D. \(x =  - 2\)

Câu hỏi : 361656
 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(y = \dfrac{{x - \sqrt {x + 2} }}{{{x^2} - 4}}\)

  + Xét mẫu = 0: \({x^2} - 4 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 2\\x =  - 2\end{array} \right.\)

  + Xét tử = 0: \(x - \sqrt {x + 2}  = 0.\)

  \( \Leftrightarrow x = \sqrt {x + 2}  \Leftrightarrow {x^2} - x - 2 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 2\\x =  - 1\end{array} \right.\)

  + ĐK Hàm số: \(x \ge  - 2\)

  Vậy mẫu có nghiệm \(x =  - 2\) không trùng với nghiệm tử và TMĐK hàm số.

  \( \Rightarrow \)Vậy TCĐ: \(x =  - 2.\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com