Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đường thẳng nào sau đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{4{x^2} + 3}}{{ - 2{x^2} + x + 1}}\)?

Câu 361657: Đường thẳng nào sau đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{4{x^2} + 3}}{{ - 2{x^2} + x + 1}}\)?

A. \(x = 1\)

B. \(y =  - 2\)        

C. \(y = 2\)

D. \(x =  - 1\)

Câu hỏi : 361657
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vì bậc Tử = bậc Mẫu \( \Rightarrow \) Có TCN là: \(y = \dfrac{4}{{ - 2}} =  - 2\) .

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com