Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = \dfrac{{x - m}}{{x + {m^2} - 3m + 1}}\) . Với giá trị nào của m thì \(x = 1\) là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số:

Câu 361729: Cho hàm số \(y = \dfrac{{x - m}}{{x + {m^2} - 3m + 1}}\) . Với giá trị nào của m thì \(x = 1\) là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số:

A. \(\left[ \begin{array}{l}m = 1\\m = 2\end{array} \right.\)

B. \(m = 1\)          

C. \(m = 2\)

D. \(m \ne 2\)

Câu hỏi : 361729
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Để \(x = 1\) là TCĐ thì nó phải là nghiệm của mẫu, nhưng không được trùng với nghiệm tử

  + \(x = 1\) là nghiệm của mẫu \( \Rightarrow \) \({1^2} + {m^2} - 3m + 1 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}m = 1\\m = 2\end{array} \right.\)

  +\(x = 1\) không là nghiệm của tử\( \Rightarrow 1 - m \ne 0 \Leftrightarrow m \ne 1\). Vậy \(m = 2\) .

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com