Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) đã chủ trương thành lập mặt trận nào?

Câu 362046: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) đã chủ trương thành lập mặt trận nào?

A. Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương.

B. Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh.

C. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

D. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

Câu hỏi : 362046

Phương pháp giải:

sgk trang 100

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hội nghị chủ trương thành lập Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com