Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đồ thị hàm số\(y = {x^3} - 2{x^2} - 3\) và trục hoành có bao nhiêu điểm chung?

Câu 362311: Đồ thị hàm số\(y = {x^3} - 2{x^2} - 3\) và trục hoành có bao nhiêu điểm chung?

A. \(1.\)

B. \(2.\)

C. \(3.\)

D. \(4.\)

Câu hỏi : 362311
 • Đáp án : A
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số điểm chung của đồ thị hàm số \(y = {x^3} - 2{x^2} - 3\) và trục hoành là nghiệm của phương trình:

  \({x^3} - 2{x^2} - 3 = 0 \Leftrightarrow x \approx 2,49\).

  Vậy đồ thị hàm số đã cho và trục hoành có 1 điểm chung.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com