Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đồ thị hàm số nào sau đây nhận đường thẳng \(y = 2\) là một đường tiệm cận?

Câu 362372: Đồ thị hàm số nào sau đây nhận đường thẳng \(y = 2\) là một đường tiệm cận?

A. \(y = \dfrac{{3x}}{{x - 2}}\).

B. \(y = \dfrac{{2x - 1}}{{2 - x}}\).

C. \(y = \dfrac{{ - 2x + 1}}{{2 - x}}\)

D. \(y = x - 2\).

Câu hỏi : 362372
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + Xét đáp án A: \(y = \dfrac{{3x}}{{x - 2}}\) có TCN \(y = \dfrac{3}{1} = 3 \Rightarrow \) Loại đáp án A.

  + Xét đáp án B: \(y = \dfrac{{2x - 1}}{{2 - x}}\)có TCN \(y = \dfrac{2}{{ - 1}} =  - 2 \Rightarrow \) Loại đáp án B.

  + Xét đáp án C: \(y = \dfrac{{ - 2x + 1}}{{2 - x}}\)có TCN \(y = \dfrac{{ - 2}}{{ - 1}} = 2\).

  + Xét đáp án D: \(y = x - 2\) không có TCN.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com