Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 6cm, chu kỳ 1s. Tại thời điểm t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là

Câu 362771: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 6cm, chu kỳ 1s. Tại thời điểm t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là

A. \(x = 6cos\left( {\pi t + \frac{\pi }{2}} \right)\left( {cm} \right)\)

B. \(x = 6cos\left( {2\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)\left( {cm} \right)\)

C. \(x = 6cos\left( {2\pi t + \frac{\pi }{2}} \right)\left( {cm} \right)\)

D. \(x = 6cos\left( {\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)\left( {cm} \right)\)

Câu hỏi : 362771

Phương pháp giải:

Xác định A; ω và φ của phương trình \(x = A\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\)


Sử dụng VTLG xác định pha ban đầu.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + Chu kì dao động \(T=1s\Rightarrow \omega =2\pi \text{ }rad/s\)

  + Tại t = 0, vật đi qua VTCB theo chiều âm → Pha ban đầu \(\varphi =\frac{\pi }{2}\text{ }rad\) 

  Phương trình dao động: \(x = 6cos\left( {2\pi t + \frac{\pi }{2}} \right)\left( {cm} \right)\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com