Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng MN dài 10cm với tần số 20Hz. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương của quỹ  đạo. Phương trình dao động của vật là

Câu 362772: Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng MN dài 10cm với tần số 20Hz. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương của quỹ  đạo. Phương trình dao động của vật là

A. \(x = 5cos\left( {20t - \frac{\pi }{2}} \right){\rm{ }}\left( {cm} \right)\)

B. \(x = 10cos\left( {40\pi t + \frac{\pi }{2}} \right){\rm{ }}\left( {cm} \right)\)

C. \(x = 5cos\left( {40\pi t - \frac{\pi }{2}} \right){\rm{ }}\left( {cm} \right)\)

D. \(x = 10cos\left( {20t + \frac{\pi }{2}} \right){\rm{ }}\left( {cm} \right)\)

Câu hỏi : 362772

Phương pháp giải:

Xác định A; ω và φ của phương trình \(x=A\cos \left( \omega t+\varphi  \right)\)


Sử dụng VTLG xác định pha ban đầu.


Chiều dài quỹ đạo: \(L = 2A \Rightarrow A = \frac{L}{2}\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng MN dài 10cm ta có: \(L=2A=10cm\Rightarrow A=\frac{L}{2}=\frac{10}{2}=5cm\)

  Tần số: \(f=20Hz~\Rightarrow \omega =2\pi f=40\pi \text{ }\left( rad/s \right)\)

  Biểu diễn trên VTLG thời điểm t = 0 ta có: 

  Gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương của quĩ đạo \(~\varphi =-\frac{\pi }{2}\left( rad \right)\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com