Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính thể tích khối lăng trụ có chiều cao bằng \(3\,\,\left( {cm} \right)\) và diện tích đáy bằng \(8\,\,\left( {c{m^2}} \right)\).

Câu 363741: Tính thể tích khối lăng trụ có chiều cao bằng \(3\,\,\left( {cm} \right)\) và diện tích đáy bằng \(8\,\,\left( {c{m^2}} \right)\).

A. \(V = 24\,\,\left( {c{m^3}} \right)\)

B. \(V = 8\,\,\left( {c{m^3}} \right)\)

C. \(V = 24\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

D. \(V = 8\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Câu hỏi : 363741
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({V_{lang\,\,tru}} = h.{S_{day}} = 3.8 = 24\,\,\left( {c{m^3}} \right)\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com