Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vật dao động điều hòa với phương trình \(x = A\cos \left( {6\pi t + \frac{\pi }{3}} \right)\). Sau 0,5 s kể từ thời điểm ban đầu, vật đi được 30 cm. Tính biên độ dao động của vật

Câu 365156: Vật dao động điều hòa với phương trình \(x = A\cos \left( {6\pi t + \frac{\pi }{3}} \right)\). Sau 0,5 s kể từ thời điểm ban đầu, vật đi được 30 cm. Tính biên độ dao động của vật

A. 5 cm.

B. 4 cm.

C. 3 cm.

D. 6 cm.

Câu hỏi : 365156

Phương pháp giải:

Ứng dụng đường tròn lượng giác và công thức \(\Delta t = \frac{\alpha }{\omega } = \frac{{\alpha T}}{{2\pi }}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Pha ban đầu của dao động: \(\varphi  = \frac{\pi }{3}\)

  Biểu diễn điểm \({M_1}\) trên đường tròn lượng giác sao cho \(\widehat {xO{M_1}} = \frac{\pi }{3}\) (rad)

  Sau 0,5 s, góc quét được: \(\Delta \varphi  = \omega .\Delta t = 6\pi .0,5 = 3\pi \,\,\left( {rad} \right)\)

  Biểu diễn điểm \({M_2}\) trên đường tròn lượng giác sao cho \(\widehat {{M_1}O{M_2}} = \pi \)

  Từ VTLG, ta thấy quãng đường vật đi được:

  S = 4A + 2A = 6A = 30 cm → A = 5 cm

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com