`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 24 gam Zn và Cu tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được 6,72 lít khí (đktc). Tìm phần trăm khối lượng của Cu trong hỗn hợp ban đầu?

Câu 367598:

Cho 24 gam Zn và Cu tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được 6,72 lít khí (đktc). Tìm phần trăm khối lượng của Cu trong hỗn hợp ban đầu?

A. 81,25%

B. 18,75%

C. 18,57%

D.

81,52%

Câu hỏi : 367598

Phương pháp giải:

Cu không tác dụng với dung dịch HCl. Viết và tính theo PTHH: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2


\(\% {m_{Cu}} = \frac{{{m_{Cu}}}}{{{m_{hh}}}}.100\% \)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({n_{{H_2}}} = \frac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3(mol)\)

            Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

  (mol) 0,3                          ← 0,3

  \( \Rightarrow {m_{Cu}} = 24 - 0,3.65 = 4,5(g) \Rightarrow \% {m_{Cu}} = \frac{{4,5}}{{24}}.100\%  = 18,75\% \)

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com