Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ý nghĩa chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu trồng trọt ở Đồng bằng sông Hồng là

Câu 367676: Ý nghĩa chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu trồng trọt ở Đồng bằng sông Hồng là

A. tạo ra nguồn hàng xuất khẩu, thúc đảy sự phân hóa lãnh thổ.

B. đẩy mạnh chuyên môn hóa sản xuất, giải quyết tốt việc làm.

C. khắc phục tính mùa vụ, đa dạng cơ cấu sản phẩm của vùng.

D. tạo nhiều nông sản hàng hóa, khai thác hiệu quả tài nguyên.

Câu hỏi : 367676
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chuyển dịch cơ cấu trồng trọt ở Đồng bằng sông Hồng là giảm tỉ trọng trồng trọt, chăn tỉ trọng chăn nuôi, trong ngành trồng trọt giảm tỉ trọng cây lương thực, tăng cây nông sản xuất khẩu. Ngoài ra, việc chuyển dịch còn để khai thác tốt tài nguyên thiên nhiên do tài nguyên vùng ĐBSH không nhiều nhưng khai thác chưa hợp lí.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com