`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình lập phương \(ABCD.A'B'C'D'\) có diện tích mặt chéo \(ACC'A'\) bằng \(2\sqrt 2 {a^2}\) . Thể tích của khối lập phương \(ABCD.A'B'C'D'\) là:

Câu 371463: Cho hình lập phương \(ABCD.A'B'C'D'\) có diện tích mặt chéo \(ACC'A'\) bằng \(2\sqrt 2 {a^2}\) . Thể tích của khối lập phương \(ABCD.A'B'C'D'\) là:

A. \({a^3}\)

B. \(2{a^3}\)  

C. \(\sqrt 2 {a^3}\)

D. \(2\sqrt 2 {a^3}\)

Câu hỏi : 371463

Phương pháp giải:

Thể tích hình lập phương có các cạnh bằng \(a\) là: \(V = {a^3}.\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

   \(\begin{array}{l}{S_{ACC'A'}} = AA'.AC = 2\sqrt 2 {a^2}\\ \Leftrightarrow AA'.AA'\sqrt 2  = 2\sqrt 2 {a^2}\\ \Leftrightarrow AA{'^2} = 2{a^2} \Rightarrow AA' = a\sqrt 2 .\\ \Rightarrow {V_{ABCD.A'B'C'C'}} = {\left( {a\sqrt 2 } \right)^3} = 2\sqrt 2 {a^3}.\end{array}\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com