Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biểu hiện nào sau đây không phải của xu thế toàn cầu hoá?

Câu 371885: Biểu hiện nào sau đây không phải của xu thế toàn cầu hoá?

A. Sự phát triển của quan hệ thương mại quốc tế.

B. Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế.    

C. Sự sáp nhập và hợp nhất của các công ty thành các tập đoàn lớn.

D. Sự ra đời của các khối quân sự, các liên minh chính trị, an ninh.

Câu hỏi : 371885

Phương pháp giải:

suy luận, loại trừ

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Những biểu hiện của xu thế Toàn cầu hóa: Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế; Sự phát triển và tác động to lớn của các công ti xuyên quốc gia; Sự sáp nhập và hợp nhất các công ti thành những tập đoàn lớn; Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực.

  => Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com