Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Gọi \({x_1},\,\,{x_2}\) là hai nghiệm của phương trình \({\log _3}x\left( {x + 2} \right) = 1\). Tính \(x_1^2 + x_2^2\).

Câu 371952: Gọi \({x_1},\,\,{x_2}\) là hai nghiệm của phương trình \({\log _3}x\left( {x + 2} \right) = 1\). Tính \(x_1^2 + x_2^2\).

A. \(x_1^2 + x_2^2 = 4\)

B. \(x_1^2 + x_2^2 = 6\)

C. \(x_1^2 + x_2^2 = 8\)

D. \(x_1^2 + x_2^2 = 10\)

Câu hỏi : 371952
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \( + \) Điều kiện: \(x\left( {x + 2} \right) > 0\)\( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x > 0\\x <  - 2\end{array} \right.\)

  \(\begin{array}{l} + \,\,\,{\log _3}x\left( {x + 2} \right) = 1 \Leftrightarrow x\left( {x + 2} \right) = 3 \Leftrightarrow {x^2} + 2x - 3 = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x =  - 3\,\,\left( {tm} \right)\\x = 1\,\,\,\,\,\left( {tm} \right)\end{array} \right. \Rightarrow {x_1}^2 + {x_2}^2 = {\left( { - 3} \right)^2} + {1^1} = 10.\end{array}\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com