Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một hiệu điện thế \(u = 220\sqrt 2 .cos\left( {\omega t - \frac{\pi }{2}} \right)\,(V)\) thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức là \(i = 2\sqrt 2 .\cos \left( {\omega t - \frac{\pi }{4}} \right)(A)\) . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch này là

Câu 376925: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một hiệu điện thế \(u = 220\sqrt 2 .cos\left( {\omega t - \frac{\pi }{2}} \right)\,(V)\) thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức là \(i = 2\sqrt 2 .\cos \left( {\omega t - \frac{\pi }{4}} \right)(A)\) . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch này là

A. 220 W           

B. 440 W  

C. \(440\sqrt 2 {\rm{W}}\)

D. \(220\sqrt 2 {\rm{W}}\)

Câu hỏi : 376925

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính công suất tiêu thụ  \(P = U.I.\cos \varphi \)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Công suất tiêu thụ của đoạn mạch : 

  \(P = U.I.\cos \varphi = 220.2.\cos \left( {\frac{{ - \pi }}{2} - \frac{{ - \pi }}{4}} \right) = 220\sqrt 2 {\rm{W}}\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com