Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguồn sóng ở O dao động với tần số 50 Hz, biên độ a (cm), dao động truyền đi với vận tốc 5 m/s trên phương Ox với OA = 32,5 cm. Chọn phương trình dao động tại A có pha ban đầu bằng 0, phương trình dao động tại O là

Câu 376926: Nguồn sóng ở O dao động với tần số 50 Hz, biên độ a (cm), dao động truyền đi với vận tốc 5 m/s trên phương Ox với OA = 32,5 cm. Chọn phương trình dao động tại A có pha ban đầu bằng 0, phương trình dao động tại O là

A. \(x = a.\cos (100\pi t - \pi )(cm)\)

B. \(x = a.\cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)(cm)\)

C. \(x = a.\cos \left( {100\pi t - \frac{{3\pi }}{2}} \right)(cm)\)

D. \(x = a.\cos (100\pi t)(cm)\)

Câu hỏi : 376926

Phương pháp giải:

Phương trình dao động tại O sớm pha hơn dao động tại A một góc là : 


\(\Delta \varphi = \frac{{2\pi .OA}}{\lambda }\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình dao động tại A là  \(u = a.\cos \omega t\)

  Phương trình dao động tại O sớm pha hơn dao động tại A một góc là :

  \(\Delta \varphi = \frac{{2\pi .OA}}{\lambda } = 2\pi f.\frac{{OA}}{v} = 6,5\pi = 8\pi - \frac{{3\pi }}{2}\)

  Ta có thể viết phương trình dao động tại M là:  

  \(u = a.\cos \left( {100\pi t - \frac{{3\pi }}{2}} \right)\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com