Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một con lắc đơn có độ dài l, trong khoảng thời gian ∆t nó thực hiện được 6 dao động. Người ta giảm bớt độ dài của nó đi 16 cm cũng trong khoảng thời gian ∆t như trước nó thực hiện được 10 dao động. Chiều dài ban đầu của con lắc là

Câu 377149: Một con lắc đơn có độ dài l, trong khoảng thời gian ∆t nó thực hiện được 6 dao động. Người ta giảm bớt độ dài của nó đi 16 cm cũng trong khoảng thời gian ∆t như trước nó thực hiện được 10 dao động. Chiều dài ban đầu của con lắc là

A. l = 9cm                   

B. l = 9m                                 

C. l = 25 m                              

D. l = 25 cm

Câu hỏi : 377149

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức \(T = \frac{{\Delta t}}{N} = 2\pi \sqrt {\frac{l}{g}} \) sau đó lập tỉ số \(\frac{T}{{T'}}\)  để tìm chiều dài l ban đầu 

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:  

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  T = \frac{{\Delta t}}{N} = \frac{{\Delta t}}{6}\\
  T' = \frac{{\Delta t}}{{N'}} = \frac{{\Delta t}}{{10}}
  \end{array} \right.\)

  Mặt khác công thức chu kì của con lắc đơn là :  

  \(T = 2\pi \sqrt {\frac{l}{g}} \)

  Lập tỉ số:  

  \(\frac{T}{{T'}} = \frac{{10}}{6} = \sqrt {\frac{l}{{l'}}} = \sqrt {\frac{l}{{l - \Delta l}}} \Leftrightarrow \frac{l}{{l - 16}} = \frac{{100}}{{36}} \Rightarrow l = {25_{}}cm\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com