Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vật nhỏ có khối lượng 200g trong một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 4cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ có độ lớn gia tốc không nhỏ hơn \(500\sqrt 2 cm/{s^2}\) là \(\frac{T}{2}\). Độ cứng của lò xo là:  

Câu 377142:

Vật nhỏ có khối lượng 200g trong một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 4cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ có độ lớn gia tốc không nhỏ hơn \(500\sqrt 2 cm/{s^2}\) là \(\frac{T}{2}\). Độ cứng của lò xo là:  

A. 50 N/m                        

B. 20 N/m                               

C. 30 N/m                               

D. 40 N/m

Câu hỏi : 377142

Phương pháp giải:

Sử dụng vecto quay để xác định giá trị gia tốc cực đại.


Áp dụng công thức độ lớn gia tốc cực đại: \(a = {\omega ^2}.A\)


Tần số góc: \(\omega = \sqrt {\frac{k}{m}} \Rightarrow k = m.{\omega ^2}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Độ lớn của gia tốc không nhỏ hơn  \(500\sqrt 2 cm/{s^2}\) tức là:

  \(\left\{ \begin{gathered}
  a \geqslant 500\sqrt 2 (cm/{s^2}) \hfill \\
  a \leqslant - 500\sqrt 2 (cm/{s^2}) \hfill \\
  \end{gathered} \right.\)

  Thời gian để độ lớn của gia tốc không nhỏ hơn \(500\sqrt 2 cm/{s^2}\)  là \(\frac{T}{2}\) ứng với góc 1800.

  Ta có giản đồ vecto như sau: 

  Góc: \(\alpha = \frac{{{{180}^0}}}{4} = {45^0}\)

  Ta có:  \(500\sqrt 2  = {a_0}.\cos \alpha  = {a_0}.\cos {45^0}\)

  \( \Rightarrow {a_0} = \frac{{500\sqrt 2 }}{{\cos {{45}^0}}} = {1000_{}}cm/{s^2}\)

  Áp dụng công thức:

  \({a_0} = {\omega ^2}.A \Rightarrow {\omega ^2} = \frac{{{a_0}}}{A} = \frac{{1000}}{4} = 250\)

  \( \Leftrightarrow \frac{k}{m} = 250 \Rightarrow k = 250.0,2 = 50N/m\)

  Chọn A.

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com