Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 10, cho biết hệ thống sông nào sau đây có lưu vực lớn nhất ở nước ta ?

Câu 377640: Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 10, cho biết hệ thống sông nào sau đây có lưu vực lớn nhất ở nước ta ?

A. Sông Đồng Nai

B. Sông Mê Công.

C. Sông Ki Cùng - Bằng Giang.

D. Sông Hồng.

Câu hỏi : 377640
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hệ thống sông có lưu vực lớn nhất nước ta là sông Hồng (21,91%)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com