Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm tất cả các giá trị của tham số \(m\) để phương trình \({m^2}\left( {x + m} \right) = x + m\) có tập nghiệm \(\mathbb{R}\,?\)

Câu 379510: Tìm tất cả các giá trị của tham số \(m\) để phương trình \({m^2}\left( {x + m} \right) = x + m\) có tập nghiệm \(\mathbb{R}\,?\)

A. \(m = 0\) hoặc \(m = 1.\)  

B. \(m = 0\) hoặc \(m =  - 1.\)  

C. \(m \in \left( { - 1;1} \right)\backslash \left\{ 0 \right\}.\)

D. \(m =  \pm 1.\)

Câu hỏi : 379510

Phương pháp giải:

Phương trình \(ax + b = 0\) vô số nghiệm \( \Leftrightarrow a = b = 0\).

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({m^2}\left( {x + m} \right) = x + m\) \( \Leftrightarrow {m^2}x + {m^3} - x - m = 0\) \( \Leftrightarrow \left( {{m^2} - 1} \right)x + m\left( {{m^2} - 1} \right) = 0\)

  PT có tập nghiệm \(\mathbb{R}\)\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{m^2} - 1 = 0\\m\left( {{m^2} - 1} \right) = 0\end{array} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}m =  \pm 1\\m = 0,m =  \pm 1\end{array} \right. \Leftrightarrow m =  \pm 1\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com