Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mạch điện chỉ có cuộn cảm thuần \(L = \dfrac{1}{\pi }H\), biểu thức dòng điện trong mạch có dạng \(i = 2.\cos (100\pi t)A\). Tính cảm kháng trong mạch ZL và viết biểu thức hiệu điện thế hai đầu mạch điện?

Câu 380126:

Mạch điện chỉ có cuộn cảm thuần \(L = \dfrac{1}{\pi }H\), biểu thức dòng điện trong mạch có dạng \(i = 2.\cos (100\pi t)A\). Tính cảm kháng trong mạch ZL và viết biểu thức hiệu điện thế hai đầu mạch điện?

A. \({Z_L} = 100\Omega ;{\rm{ }}u = 200\cos \left( {100\pi t - \dfrac{\pi }{2}} \right)V\)      

B. \({Z_L} = 100\Omega ;{\rm{ }}u = 200\cos \left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{2}} \right)V\)

C. \({Z_L} = 200\Omega ;{\rm{ }}u = 200\cos \left( {100\pi t} \right)V\)  

D. \({Z_L} = 200\Omega ;{\rm{ }}u = 200\cos \left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{2}} \right)V\)

Câu hỏi : 380126

Phương pháp giải:

Cảm kháng: \({Z_L} = \omega L\)


Đối với cuộn cảm thuần: \(\left\{ \begin{array}{l}i = {I_0}.\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\\{u_L} = {I_0}.{Z_L}.\cos \left( {\omega t + \varphi  + \dfrac{\pi }{2}} \right)\end{array} \right.\)

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cảm kháng của cuộn dây là: \({Z_L} = \omega L = 100\pi .\dfrac{1}{\pi } = 100\Omega \)

  Biểu thức của hiệu điện thế hai đầu mạch:

  \(\begin{array}{l}{u_L} = {I_0}.{Z_L}.\cos \left( {\omega t + \varphi  + \dfrac{\pi }{2}} \right)\\ \Rightarrow {u_L} = 2.100.\cos \left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{2}} \right) = 200.\cos \left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{2}} \right)\left( V \right)\end{array}\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com