Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\) cho vecto \(\overrightarrow v  = \left( {1;2} \right).\) Tìm tọa độ của điểm \(M'\) là ảnh của điểm \(M\left( {3; - 1} \right)\) qua phép tịnh tiến \({T_{\overrightarrow v }}.\)

Câu 385661: Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\) cho vecto \(\overrightarrow v  = \left( {1;2} \right).\) Tìm tọa độ của điểm \(M'\) là ảnh của điểm \(M\left( {3; - 1} \right)\) qua phép tịnh tiến \({T_{\overrightarrow v }}.\)

A. \(M'\left( {4;1} \right)\)

B. \(M'\left( {1;4} \right)\)

C. \(M'\left( { - 4;1} \right)\)

D. \(M'\left( {4; - 1} \right)\)

Câu hỏi : 385661
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \({T_{\overrightarrow v }}\left( M \right) = M'\left( {x';y'} \right)\) với \(\overrightarrow v \left( {1;2} \right)\), \(M\left( {3; - 1} \right)\).

  Tọa độ điểm \(M'\) là ảnh của \(M\) qua phép tịnh tiến \({T_{\overrightarrow v }}\) là: \(\left\{ \begin{array}{l}x' = 3 + 1 = 4\\y' =  - 1 + 2 = 1\end{array} \right.\).

  Vậy \(M'\left( {4;1} \right)\).

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com