Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lên men m gam glucozơ thành ancol etylic với hiệu suất 50%, thu được V lít CO2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ lượng CO2 này vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 30 gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 386784: Lên men m gam glucozơ thành ancol etylic với hiệu suất 50%, thu được V lít CO2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ lượng CO2 này vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 30 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 108,0.

B. 18,0.

C. 27,0.

D. 54,0.

Câu hỏi : 386784

Phương pháp giải:

- Hấp thụ CO2 vào Ca(OH)2 dư có phản ứng: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O


Từ mol kết tủa suy ra mol CO2 


- Phản ứng lên men glucozo:


C6H12O6 \(\xrightarrow[]{men\,ruou}\) 2C2H5OH + 2CO2


Từ mol CO2 suy ra mol glucozo phản ứng


Tính khối lượng glucozo phản ứng


Tính khối lượng glucozo ban đầu dựa theo công thức hiệu suất:


\(H = \dfrac{{{m_{pu}}}}{{{m_{b{\rm{d}}}}}}.100\% \)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hấp thụ CO2 vào Ca(OH)2 dư có phản ứng: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

  → nCO2 = nCaCO3 = 30 : 100 = 0,3 (mol)

  Phản ứng lên men glucozơ:

  C6H12O6 \(\xrightarrow[]{men\,ruou}\) 2C2H5OH + 2CO2

  → nC6H12O6 (pư) = 1/2.nCO2 = 0,15 mol

  → mC6H12O6 (pư) = 0,15.180 = 27 (g)

  Vì %H = 50% nên mC6H12O6 (ban đầu) = 27.(100/50) = 54 gam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com