Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho số phức \(z =  - 1 + 3i\). Tính \(\left| z \right|\).

Câu 389185: Cho số phức \(z =  - 1 + 3i\). Tính \(\left| z \right|\).

A. \(\left| z \right| = \sqrt 2 .\)

B. \(\left| z \right| = 2.\)

C. \(\left| z \right| = 10.\)

D. \(\left| z \right| = \sqrt {10} .\)

Câu hỏi : 389185

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính môđun số phức: \(z = a + bi \Rightarrow \left| z \right| = \sqrt {{a^2} + {b^2}} .\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(z =  - 1 + 3i\)\( \Rightarrow \left| z \right| = \sqrt {{{\left( { - 1} \right)}^2} + {3^2}}  = \sqrt {10} .\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com