`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ngày 12/4/1944, Hồ Chí Minh viết: “Cuộc kháng chiên của ta là một cuộc kháng chiến toàn dân nên phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân”. Cuộc kháng chiến trên đây diễn ra trong bối cảnh nào?

Câu 392236: Ngày 12/4/1944, Hồ Chí Minh viết: “Cuộc kháng chiên của ta là một cuộc kháng chiến toàn dân nên phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân”. Cuộc kháng chiến trên đây diễn ra trong bối cảnh nào?

A. Khi nhân dân Việt Nam chưa có chính quyền cách mạng.

B. Khi nhân dân Việt Nam đã thành lập chính quyền cách mạng.

C. Khi nước Việt Nam rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

D. Khi các lực lượng đồng minh đang chuẩn bị vào Việt Nam.

Câu hỏi : 392236

Phương pháp giải:

suy luận

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thời điểm năm 1944, nước ta vẫn chưa có chính quyền cách mạng. Đến sau cách mạng tháng Tám (1945) thành công, Đảng ta mới tiến hành xây dựng chính quyền cách mạng.

  Chọn: A

  Chú ý:

  Thời điểm này quân Đồng minh chưa vào Việt Nam, bởi đến năm 1945, khi chiến tranh thế giơi thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, các nước mới hợp và thông qua kế hoạch phân chia khu vực ảnh hưởng giữa các nước và làm nhiệm vụ giải giáp quan phát xít, cụ thể ở Đông Dương là Hội nghị Postdam (17/7 đến 2/8/1945).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com